Grond- en pachtzaken

In de afgelopen 50 jaar is de landbouwgrond in verpachte staat met ruim 50 procent afgenomen. Deze sterke afname van het pachtareaal komt niet ten goede van de agrarische sector. Om het verpachten en pachten van gronden aantrekkelijker te maken is op 1 september 2007 de nieuwe pachtwet 2007 in werking getreden. In de nieuwe pachtwet zijn wijzigingen doorgevoerd voor het behoud van de pachtgronden. Zo sluiten de pachtregels beter aan bij de wensen uit de praktijk en wordt het pachten/ verpachten van landbouwgronden bevorderd.

De nieuwe Pachtwet 2007 heeft zijn doorwerking in de verschillende pachtvormen. Staal Makelaars kan u als pachter of verpachter begeleiden bij het bepalen van de meest wenselijk pachtvorm. De voornaamste pachtvormen zijn:

  • Reguliere pacht;
  • Geliberaliseerde pacht;
  • Teeltpacht;

Verder kan Staal Makelaars u van dienst zijn bij:

  • Aan- of verkoop van een boerderij in verpachte staat;
  • Vaststellen van het pachtersvoordeel in samenspraak met de belastingdienst;
  • Opstellen van een pachtovereenkomst;
  • Bemiddeling bij het aangaan van een (erf-) pachtovereenkomst;
  • Pachtontbinding;
  • Pachtafstand / pachtafstandsvergoeding;
  • Ruilverkaveling.

Door onze dagelijkse bezigheden in de agrarische onroerend goed markt en ons grote relatienetwerk kunnen wij u accuraat informeren over de mogelijkheden en gevolgen van uw plannen.