Kwaliteitsberekening Rood-met-Groen koppeling

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wil de provincie dat de initiatiefnemer zorgt voor een kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit uitgangspunt geldt voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied én buiten de ecologische hoofdstructuur. Het achterliggende idee is dat ontwikkelingen actief bijdragen aan versterking van het landschap. Dit gaat dus verder dan de reguliere landschappelijke inpassing die vooral is gericht op het mitigeren van de effecten van een ontwikkeling op de omgeving of het beperken van verlies aan omgevingskwaliteit. Voor (planmatige) stedelijke ontwikkelingen bestaat dit principe al langer.

Deze zogenaamde rood-met-groen koppeling is door het principe van de kwaliteitsverbetering van het landschap verbreed naar overige ontwikkelingen in het buitengebied. Concreet betekent dit dat passende functies zich kunnen ontwikkelen als er ook landschapsversterkende maatregelen tegenover staan. Hierdoor wordt de basiskwaliteit van bodem, water, ecologie, cultuurhistorie en landschap versterkt en wordt verdere achteruitgang voorkomen.

Bij ontwikkelingen die passen bij de aard, schaal en functie van het landelijk gebied, zoals agrarische en recreatieve ontwikkelingen en kleinschalige dienstverlening geeft de ruimtelijke onderbouwing van een besluit aan welke bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteitsverbetering van het landschap en hoe dit is geborgd. De ‘kwaliteitsverbetering van het landschap’ houdt feitelijk een verbreding in van de bestaande rood-met-groen koppeling voor stedelijke ontwikkelingen. Hierbij denkende aan;

  • Het toevoegen van woningen in het buitengebied;
  • Het wijzigen van bestemmingen;
  • Het uitbouwen van woningen en toevoegen van (bij)gebouwen;
  • Recreatieve doeleinden en horeca gelegenheden in het buitengebied;

Staal Makelaars kan u adviseren, begeleiden en een kwaliteitsberekening aanleveren waarin de waardes voor- en na de planmutatie worden vastgesteld met de uiteindelijk te betalen bijdrage aan kwaliteitsverbetering. Voor een vrijblijvend gesprek kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.