Ruimte voor Ruimte

Het Ruimte voor Ruimte beleid heeft als doelstelling de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Dit wordt gestimuleerd door de sloop van voormalige intensieve veehouderij bedrijfsgebouwen, in het buitengebied. Voormalige intensieve veehouderij bedrijfsgebouwen kunnen bijvoorbeeld oude varkensstallen zijn die werden gebruikt maar nu geen dienst meer doen.

Kort samengevat houdt de regeling in dat bij de sloop van 1.000 m² stalruimte en bij het voldoen aan de voorwaarden, er één burgerwoning met bijgebouw voor mag worden teruggebouwd. U verkrijgt hiervoor een bouwrecht, ook wel bouwtitel genoemd.

De woning met bijgebouw mag worden gebouwd op een door de betreffende gemeente aangewezen locatie. Dit betreft veelal locaties in een kernrandzone gebied of een bestaand bebouwingslint waar reeds bebouwing aanwezig is.

Wij zijn volledig op de hoogte van deze ontwikkelingen en de daarbijbehorende wet- en regelgeving. Staal Makelaars kan u begeleiden bij de procedure met zowel de gemeente als overige instanties voor het slopen van stallen en het verkrijgen van een bouwrecht.

In een persoonlijk gesprek informeren wij u graag over de mogelijkheden inzake de Ruimte voor Ruimte regeling.

         

Oude situatie 'voor' de sloop van de bedrijfsgebouwen         Woningbouwontwikkeling op voormalige locatie