Algemene voorwaarden Internet verkoop

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de door Staal Makelaars gefaciliteerde internetverkoop en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda
Door deel te nemen aan een internetverkoop verklaart een deelnemer in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden en aan de eventuele Bijzondere Voorwaarden die bij de omschrijving van het object zijn vermeld.

 

Begrippen:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Object:

het registergoed dat ter verkoop wordt aangeboden via de internetverkoop van Staal Makelaars;

Verkoper:

degene(n) in wiens/wier opdracht Staal Makelaars het object ter verkoop aanbiedt;

Bieder:

degene die via de website van Staal Makelaars een bod uitbrengt op een object;

Bod:

elk door een bieder geboden bedrag;

Gunning:

de verklaring van de verkoper dat hij de (in beginsel hoogste) bieding heeft aanvaard, waardoor de koopovereenkomst tot stand komt;

Koper:

degene aan wie wordt gegund;

Koopovereenkomst:

de overeenkomst die tot stand komt door de aanvaarding middels gunning van het (in beginsel hoogste) bod;

Levering:

de rechtshandeling die nodig is om de koper eigenaar of gerechtigde te maken van het object;

Bijzondere voorwaarden:

de aanvullende voorwaarden die betrekking hebben op de verkoop van een object en als zodanig bij het object vermeld zijn;

Website:

de door Staal Makelaars gebruikte website waarop de informatie over het object wordt geplaatst, de toepasselijke voorwaarden en door middel waarvan biedingen worden gedaan.

 

Algemeen:

 • De bieder is verplicht zich tegenover Staal Makelaars te identificeren en op verzoek al die informatie te verstrekken die nodig is om te kunnen nagaan of aan de financiële verplichtingen die uit de internetverkoop kunnen voortvloeien, voldaan kan worden. Voor zover nodig geeft de bieder door diens registratie volmacht aan Staal Makelaars om die informatie in te winnen.
 • Ten behoeve van de identificatie dient de bieder een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) toe te zenden. Omwille van veiligheids-overwegingen is het de bieder toegestaan om diens BSN-nummer en het nummer van het betreffende identiteitsbewijs onleesbaar te maken.
 • Het privacy-reglement van VBO-makelaars, zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden van VBO-makelaars van 1 juli 2013 is, evenals de Algemene Voorwaarden van VBO-makelaars, de Beroeps- en Gedagscode van VBO-makelaars en het Reglement op de Tuchtrechtspraak van VBO-makelaars, van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website van Staal Makelaars.
 • De bieder verklaart door het doen van de bieding dat hij/zij handelingsbekwaam en vertegenwoordigingsbevoegd is.
 • De bieder heeft het recht het object te bezichtigen en kan daarvoor een afspraak maken met Staal Makelaars. De bieder dient zich wel eerst als bieder te registreren.
 • De verkoper heeft het recht de internetverkoop (eerder) te beëindigen of niet verder doorgang te laten vinden.
 • Staal Makelaars is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een bieder zou kunnen lijden als gevolg van enige vertraging of verstoring dan wel vervorming van prestaties van Staal Makelaars als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedssfeer van Staal Makelaars, zoals stroomuitval, internet- of computerstoringen, defecten in apparatuur en wanprestaties of onrechtmatige daden van derden.
 • Staal Makelaars is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die een bieder zou kunnen lijden als gevolg van de deelname aan de internetverkoop, het gebruik van de website van Staal Makelaars of de door Staal Makelaars verstrekte informatie omtrent het object.
 • Staal Makelaars is bevoegd om bij vermoedens van misbruik een bieder voor onbepaalde tijd de toegang tot het meebieden bij internetverkopen te ontzeggen.

Het biedingsproces:

 • Voordat een bieding gedaan kan worden, dient men zich eerst als bieder bij Staal Makelaars te laten registreren. De aanvraag van een gebruikersnaam en wachtwoord geschiedt middels het op de website beschikbaar gestelde registratieformulier.
 • De bieder maakt een gebruikersnaam en wachtwoord aan, waarmee de bieder toegang krijgt tot het besloten gedeelte van de website van Staal Makelaars ten behoeve van het doen van een bieding en het bekijken van de status van de biedingen.
 • De gebruikersnaam en het wachtwoord van een bieder aan de internetverkoop mag alleen door de betreffende bieder persoonlijk of door diens registreerde gemachtigde worden gebruikt.
 • Aan de internetverkoop kunnen een onbeperkt aantal partijen deelnemen.
 • De internetverkoop start op het tijdstip en de datum zoals bij het betreffende object is weergegeven en eindigt op het tijdstip en de datum zoals bij het betreffende object is weergegeven.
 • De internetverkoop geschiedt bij opbod. Dat betekent dat ieder bod hoger moet zijn dan het openingsbod of het voorgaande bod.
 • Wanneer een bieder een bod geplaatst heeft, ontvangt hij/zij daarvan bevestiging per e-mail.
 • Wanneer een bieder wordt overboden doordat een ander een hoger bod heeft uitgebracht, ontvangt hij/zij daarvan een mededeling per email, waarna men in de gelegenheid is een hoger bod uit te brengen.
 • De gegevens van de bieder zelf zijn alleen zichtbaar voor Staal Makelaars en niet voor derden.
 • De bieding kan gedaan worden onder voorbehoud(en), waaronder uitdrukkelijk begrepen het voorbehoud van financiering. De verkoper heeft echter het recht een (lagere) bieding te accepteren die zonder voorbehoud is gedaan boven een (hogere) bieding waarbij een voorbehoud is gemaakt.
 • De bieding is onherroepelijk. Een bod is niet meer van kracht zodra vast staat dat de verkoper definitief niet gunt of de internetverkoop beëindigt.
 • Indien meer personen samen een bod uitbrengen of samen kopen, zijn zij hoofdelijk verbonden voor de daaruit voor hen voortvloeiende verplichtingen.
 • Wanneer er binnen 15 minuten voor het sluiten van de termijn een nieuw bod is geplaatst, wordt de sluitingstermijn met 15 minuten verlengd.

Gunning door verkoper

 • Verkoper is niet verplicht de bieding te aanvaarden.
 • Wanneer de verkoper de bieding wel aanvaardt, komt op dat moment de koopovereenkomst tot stand. De bieder ontvangt via email een bevestiging.
 • De verkoper heeft de mogelijkheid om een tweede bieding aan te houden als ‘reservebieding’. Deze ‘reservebieding’ kan alsnog worden aanvaard indien blijkt dat de met de bieder aan wie gegund wordt aangegane koopovereenkomst wordt ontbonden. Verkoper dient uiterlijk drie weken na het sluiten van de biedingstermijn mee te delen of hij de ‘reservebieding’ alsnog aanvaardt. Na de termijn van drie weken is de bieder niet meer gehouden zijn bod gestand te doen.

De koopovereenkomst

 • Wanneer de verkoper een bieding heeft aanvaard, wordt een schriftelijke koopovereenkomst aangegaan onder de voorwaarden en bepalingen zoals bij het object is omschreven. Indien het object een voor bewoning bestemde onroerende zaak betreft en de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is de “driedagenbedenktijd” van artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 • Indien de koper bij de bieding een voorbehoud heeft gemaakt, wordt dat voorbehoud ook in de koopovereenkomst opgenomen.
 • Tenzij bij de omschrijving van het object anders is vermeld, geschiedt de overdracht “kosten koper”; dat wil zeggen dat de overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten voor rekening van de koper zijn.
 • De koper is verplicht om binnen één week na de ondertekening van de koopovereenkomst bij de notaris een waarborgsom te storten dan wel een bankgarantie te doen stellen voor een bedrag gelijk aan tien procent (10%) van de koopsom.
 • De eigendomsoverdracht (juridische levering) en betaling van de koopsom dienen plaats te vinden bij de hierna te noemen notaris uiterlijk twee maanden na het tot stand komen van de koopovereenkomst, voor zover bij het object niet anders is aangegeven.

Slotbepalingen

 • De internetverkoop vindt plaats onder toezicht van mr. F.F. van Meerwijk, notaris in de gemeente Drimmelen, die het biedingsproces controleert. De notaris is niet betrokken bij het tot stand komen van de koopovereenkomst als zodanig.
 • Op de internetverkoop en op ieder geschil dat tussen een bieder en Staal Makelaars zou kunnen ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele geschillen worden – onverminderd het bepaalde in het Reglement op de Tuchtrechtspraak van VBO-makelaars – in eerste aanleg voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda.