Boomdijk ong - THOLEN

verkocht
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Grondsoortzavel
Perceeloppervlakte90835 m²

Foto's (klik voor vergroting)

Boomdijk ong - THOLEN

Omschrijving

*TE KOOP BIJ INSCHRIJVING*
Landbouwgrond aan de Boomdijk te Tholen ca. 7.53.15 ha en dijkperceel ca. 1.55.20 ha... lees meer

Situering
De percelen zijn gelegen aan de Boomdijk te Tholen totaal groot ca. 9.08.35 hectare waarvan 7.53.15 hectare landbouwgrond en een dijkperceel van 1.55.20 hectare.

Algemeen
De percelen worden te koop aangeboden bij inschrijving en zijn kadastraal bekend als gemeente Tholen, sectie P met nummers 1221 (dijkperceel), 1341 en 1342 (landbouwgrond).
Totale grootte bedraagt 9.08.35 ha.

Bodem
Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat de bodem van het perceel bouwland uit kalkrijke poldervaaggronden (lichte tot zware zavel).
Volgens de bodemkaart van Nederland bestaat de bodem van het dijkperceel uit kalkrijke poldervaaggronden, lichte klei.

Gebruiksmogelijkheden van de grond
Voormeld perceel bouwland bestaat uit zavelgrond wat meer dan 20 jaar grasland is geweest voordat de laatste jaren er maïs is gezaaid. Vanaf de Boomdijk gezien is de grond voor het overgrote merendeel lichte zavel. In het Noordoostelijke deel gaat de grond over op zware zavel. De grond is geschikt voor meerdere doeleinden zoals akkerbouw, fruitteelt, voederwinning en tuinbouwgewassen. Er zijn droge scheidingen met de buurpercelen. Aan de voor- en achterkant van het perceel bevindt zich een sloot.
Voormeld dijkperceel bestaat uit blijvend gras met op de hoek een kleine vijver/kikkerkuil. Het perceel is alleen geschikt voor blijvend grasland. Inscharen van dieren behoort tot de mogelijkheden. Het perceel is altijd opgegeven met de Gecombineerde Opgave waardoor de stikstof en fosfaatruimte voor kleigrond toegerekend kan worden op dit perceel.

Drainage
Het perceel is tegen de Boomdijk aan gedraineerd op 8 meter en de hoek om, achter de gebouwen, op 6 meter. Het achterste gedeelte van het perceel is niet door de verkoper gedraineerd na de verkrijging vanuit de ruilverkaveling en bevat nog de oranje stenen pijpjes.

Bouwplanhistorie
Het dijkperceel is vanaf 2009 t/m 2021 grasland.
De percelen landbouwgrond zijn van 2009 t/m 2018 grasland geweest. Vanaf 2018 t/m 2021 mais.

Betalingsrechten en productierechten
Er zijn geen betalingsrechten en/of productierechten inbegrepen in het aangebodene.

Waterschapslasten
De waterschapslasten bedraagt circa € 78,40 per hectare per jaar (volgens Waterschap Scheldestromen voor het jaar 2021).

Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd tot en met 30-06-2027. Deze overeenkomst zal door koper overgenomen worden.

Herinrichtingsrente
Op het perceel rust de volgende herinrichtingsrente: P 1221 van € 54,54, P 1341 van € 159,17 en perceel P 1342 van € 105,49, allen hebben als eindjaar 2033.

Zakelijke rechten
Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers zijn er m.b.t. de percelen géén beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster of in de Landelijke Voorziening WKPB. Er zijn geen andere beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of erfdienstbaarheden bekend.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Tholen, hebben de percelen P 1341 en P 1342 de enkelbestemming ‘Agrarisch’ met dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie-2’.
Perceel P 1221 bevindt zich aan de overzijde van de weg. Conform het bestemminsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Tholen, heeft het perceel de enkelbestemming ‘Verkeer’ met dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie -2’ en ‘Waarde – Beschermde dijk’.

Biedingsprocedure en oplevering
Verkoper is vrij om het geheel vóór 1 november 2021 direct te gunnen aan door hem geselecteerde voorkeurspartijen. Als het niet gegund wordt volgt na 1 november 2021 een openbare inschrijving voor beide percelen of op het geheel. De bieding voor deze inschrijving dient uiterlijk 1 december 2021 vóór 12:00 uur schriftelijk te zijn ingediend, met een bewijs van financiële gegoedheid, in een gesloten envelop bij Staal Makelaars. Het bezoekadres is Brieltjenspolder 40 te Made.

De percelen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden dus beide percelen worden verkocht of er wordt niets verkocht. Beide percelen kunnen wel in twee transacties verkocht worden. De biedingen mogen per perceel en voor het geheel uitgebracht worden.

De bieder met de hoogste prijs krijgt de percelen gegund, mits dit bod voldoet aan de verwachtingen van de verkopende partij. De verkopende partij is niet verplicht dit te gunnen. Gedurende de gestanddoeningstermijn kan het bod niet worden ingetrokken. Na gunning vindt de feitelijke oplevering direct plaats.

De complete biedingsprocedure van de openbare inschrijving kunt u opvragen via ons kantoor.

Tot slot
Deze informatieverstrekking en eventuele hieruit voortvloeiende gesprekken zijn allen geheel vrijblijvend. Voor nadere informatie en/of een afspraak voor bezichtiging van het perceel kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Voor specifieke vragen kunt u terecht bij Frendo van Heybeek via telefoonnummer: 06-10938318 of emailadres: f.vanheybeek@staalmakelaars.nl.

toon minder

Locatie

Plattegrond, 3D Plattegrond, Video

Contactformulier / Brochure aanvraag