Bergsebaan ong - BERGEN OP ZOOM

verkocht
Statusverkocht
Aanvaardingin overleg
Grondsoortzand
Perceeloppervlakte22300 m²

Foto's (klik voor vergroting)

Bergsebaan ong - BERGEN OP ZOOM
Bergsebaan ong - BERGEN OP ZOOM
Bergsebaan ong - BERGEN OP ZOOM

Omschrijving

TE KOOP perceel cultuurgrond aan de Bergsebaan te Bergen op Zoom, totaal groot ca. 02.23.00 ha... lees meer

Situering
Het perceel is gelegen aan de Bergsebaan te Bergen op Zoom, totaal groot ca. 02.23.00 hectare waarvan 02.05.16 hectare bouwland en gedeelte dijk met bomen van ca. 00.17.84 hectare.

Kadastrale gegevens
Het perceel is bekend onder de kadastrale gemeente van Bergen op Zoom, sectie B, nummer 2335

Gebruiksmogelijkheden van de landbouwgrond
Voormelde landbouwgrond bestaat uit zandgrond met een goede doorlatendheid. Grond is geschikt voor akkerbouw, vollegrondsgroenten, tuinbouw en voederwinning. Er is wel een grondonderzoek aanwezig. Het zijn gemiddeld tot goede uitgangspunten. Het fosfaatgehalte valt op tussen de resultaten. Dit is zo hoog doordat het grondmonster genomen is na een jaar waarin een hoge aanvoer met organische mest heeft plaatsgevonden. Het profiel bestaat voor 40-50 cm uit zwarte zandgrond.

Bouwplan historie
Vanaf 2016 wordt het perceel gebruikt voor de teelt van eigen uitgangsmateriaal van aardbeienplanten, daarvoor heeft er een tuinbouw bouwplan gerouleerd met verschillende groentegewassen.

Bodemkartering
Volgens de bodemkaart van Nederland (1:50.000) bestaat de bodem van het te verkopen perceel uit Laarpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand.
De grondwatertrap voor het te verkopen perceel bedraagt VI. Hierbij bedraagt de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHB) 40-80 cm beneden maaiveld en de gemiddelde laagste grondwaterstand >120 cm beneden maaiveld.

Drainage
Het perceel is niet gedraineerd en dit is ook praktisch gezien niet nodig. Het profiel van de grond is namelijk heel goed doorlatend. Door te draineren zal het beregeningsstelsel ook niet meer functioneren.

Grondsoort
Het perceel is bij RVO aangemerkt als zandgrond met betrekking tot de gebruiksnormen stikstof en fosfaat binnen de huidige mestwetgeving.

Hoogte
Op de onderstaande afbeelding ziet u de hoogtekaart die voor het laatst in beeld gebracht is in 2017. Nadien is het perceel niet gekilverd.

Beregening
Op het perceel is een geregistreerde put aanwezig wat blijkt uit de onderstaande situering en de geregistreerde informatie. De put levert 60 m3/uur bij 3 bar. Eind 2020 is deze nog in gebruik geweest. Het water is niet ontijzert en de waterpomp hangt op ongeveer 18 meter diepte.

Het bijzondere van dit perceel is dat het voorzien is van een ondergronds beregeningsstelsel wat op ca. 80 cm diepte ligt. De leidingen blijven onder de grond waardoor enkel de beregeningspunten voor de sproeiers naar boven komen. Het beregeningssysteem bestaat uit 7 groepen waarvan groep 1 een kleine groep. De overige groepen zijn qua grootte vergelijkbaar.
Op het perceel bevindt zich een container waar de elektrische aansturing van het beregeningsstelsel door middel van een beregeningscomputer aanwezig is.

Betalingsrechten en productierechten
Er zijn geen betalingsrechten en/of productierechten inbegrepen in het aangebodene.

Waterschapslasten
De waterschapslasten voor ongebouwde grond bedraagt circa € 67,99 per hectare per jaar (voor het jaar 2022).

Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd. Deze overeenkomst dient door koper overgenomen te worden.

Herinrichtingsrente
Op de kadastrale percelen rust geen herinrichtingsrente.

Zakelijke rechten
Volgens de informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers is er m.b.t. een gedeelte van het perceel een Opstalrecht Nutsvoorzieningen gevestigd. Dit betreft een waterleiding van Brabant Water N.V. tegen de Bergsebaan aan op een diepte van ca. 120 cm.
Er zijn verder geen andere beperkte rechten, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of erfdienstbaarheden bekend.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Oost 2020’ van de gemeente Bergen op Zoom, heeft het perceel de enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur en landschap’ en dubbelbestemming ‘Waarde-Attentiezone waterhuishouding’.

Bijzonderheden
Oplevering: In onderling overleg
Prijs: Op aanvraag

Tot slot
Deze informatieverstrekking en eventuele hieruit voortvloeiende gesprekken zijn allen geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop c.q. wijzigingen. Voor nadere informatie en/of een afspraak voor bezichtiging van het perceel kunt u te allen tijde contact met ons kantoor opnemen. Voor specifieke vragen kunt u direct contact opnemen met Frendo van Heybeek via telefoonnummer (+31)6 10938318 of via mail: f.vanheybeek@staalmakelaars.nl.

toon minder

Locatie

Plattegrond, 3D Plattegrond, Video

Contactformulier / Brochure aanvraag