Overige agrarische diensten

Grond- en pachtzaken

In de afgelopen 50 jaar is de landbouwgrond in verpachte staat met ruim 50 procent afgenomen. Deze sterke afname van het pachtareaal komt niet ten goede van de agrarische sector. Om het verpachten en pachten van gronden aantrekkelijker te maken is in 2007 een nieuwe pachtwet in werking getreden. In de nieuwe pachtwet zijn wijzigingen doorgevoerd voor het behoud van de pachtgronden. Zo sluiten de pachtregels beter aan bij de wensen uit de praktijk en wordt het pachten/ verpachten van landbouwgronden bevorderd.

De nieuwe Pachtwet 2007 heeft zijn doorwerking in de verschillende pachtvormen. Staal Makelaars kan u als pachter of verpachter begeleiden bij het bepalen van de meest wenselijk pachtvorm. De voornaamste pachtvormen zijn:

 • Reguliere pacht;
 • Geliberaliseerde pacht;
 • Teeltpacht;

Verder kan Staal Makelaars u van dienst zijn bij:

 • Aan- of verkoop van een boerderij in verpachte staat;
 • Vaststellen van het pachtersvoordeel in samenspraak met de belastingdienst;
 • Opstellen van een pachtovereenkomst;
 • Bemiddeling bij het aangaan van een (erf-) pachtovereenkomst;
 • Pachtontbinding;
 • Pachtafstand / pachtafstandsvergoeding;
 • Ruilverkaveling.

Door onze dagelijkse bezigheden in de agrarische onroerend goed markt en ons grote relatienetwerk kunnen wij u accuraat informeren over de mogelijkheden en gevolgen van uw plannen.

LLB's

Sinds 1 oktober 2017 is het bietenquoten vervangen door de Ledenleveringsbewijzen ook wel LLB’s genoemd. Éen LLB geeft het recht om één ton bieten met 17% suiker te leveren met een leveringsplicht van 85%.

Wilt u beginnen met of uitbreiden in de teelt van suikerbieten op uw akkerbouwbedrijf? Dan bent u verplicht om LLB’s aan te kopen. Wanneer u start met de suikerbietenteelt heeft u 250 LLB’s nodig. Deze kunt u aankopen, mits er voldoende aanbod is. Teelt u al suikerbieten? Dan zullen de LLB’s u bekend zijn.

Voor zowel de aan- als verkoop van de LLB’s is Staal Makelaars u graag van dienst!

!! NIEUW !!

Namens opdrachtgevers te koop aangeboden voor uitzaai 2025:

 • 200 LLB’s;
 • 200 + 500 LLB’s

Voor meer informatie en de prijs neem direct contact op met dhr. F. van Heybeek 06-10938318.

Quota- en productierechten

Naast alle facetten van de onroerend goed markt is Staal Makelaars eveneens actief op het gebied van agrarische productierechten.

Onze werkwijze kenmerkt zich door alle facetten die bij een transactieoverdracht aan de orde zijn snel en correct af te wikkelen. Onze zakelijke aanpak past hierbij.

Wij zijn al jaren actief op het gebied van:

 • Varkensrechten
 • Pluimveerechten
 • Ammoniakrechten
 • Fosfaatrechten

Vanaf 31 december 2022 zijn alle betalingsrechten vervallen. In plaats daarvan is er een andere vergoeding uit het GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Dit betreft een basispremie per hectare landbouwgrond. Meer informatie over het nieuwe GLB vindt u via deze link: Het nieuwe GLB

Aarzel niet en neem gerust contact op voor meer informatie!

Onteigening

Onteigening komt aan de orde als daartoe de noodzaak bestaat voor overheidsorganen zoals de gemeente of het Rijk en er een algemeen belang mee gemoeid is. Bij aanleg van snelwegen, waterwegen, een spoorlijn, het ontwikkelen van nieuwe woningbouwlocaties of bedrijventerreinen komt dit regelmatig aan de orde.

Onteigening kan niet zomaar plaatsvinden maar is gebonden aan vastgestelde procedures. Onteigening klinkt beladen, is vaak zeer ingrijpend en heeft vaak veel meer impact dan de partij, die bij de rechtbank de onteigening vordert, zichzelf bewust is. Onder tijdsdruk wil een overheidsinstelling nog weleens enkele hoofdstukken van de procedure overslaan en dreigt men bij het zogenaamde minnelijk overleg al snel met onteigening.

Toch dient een gemeente, Rijkswaterstaat of een ander overheidsorgaan op een fatsoenlijke manier te onderhandelen en rekening te houden met uw zienswijze alvorens überhaupt sprake kan zijn van onteigening.

Weet goed wat uw rechten zijn! Alle schade dient vergoed te worden; vermogenschade, herinvesteringschade, alle inkomensschade maar ook bijkomende schade of kosten die gemaakt moeten worden, verband houdend met het moeten afstaan van landbouwgrond, het noodgedwongen moeten verplaatsen en opstarten op een vervangend bedrijf.

Om een dergelijke procedure goed te laten verlopen, is deskundige kennis, vakmanschap, mensen kennis, ervaring en een goede strategie van belang.

Veelal wordt de gehele procedure begeleidt door een makelaar/onteigeningspecialist. Voor het vaststellen van alle schade componenten en de juiste waarden ervan. Daarnaast levert een advocaat zijn inbreng voor wat betreft de bestaande jurisprudentie en alle overige juridische aandachtspunten die bij een dergelijke procedure spelen. Alle deskundige kosten dienen door de partij die onteigend te worden vergoed.

Onteigening is een spel wat zakelijk moet worden gespeeld. Emotie moet niet de overhand krijgen. Onteigening biedt vaak ook kansen om uw bedrijf beter te ontwikkelen waarbij uw vermogen en inkomenspositie versterkt kan worden.

Staal Makelaars heeft een ruime ervaring op het gebied van onteigening en heeft diverse complexe zaken succesvol afgerond.

Graag informeren wij u vrijblijvend over hoe het plan van aanpak eruit kan zien voor uw situatie waarbij alle in’s en out’s worden besproken.

Maak van een bedreiging een kans!

Ruimte voor ruimte

Het Ruimte voor Ruimte beleid heeft als doelstelling de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Dit wordt gestimuleerd door de sloop van voormalige intensieve veehouderij bedrijfsgebouwen, in het buitengebied. Voormalige intensieve veehouderij bedrijfsgebouwen kunnen bijvoorbeeld oude varkensstallen zijn die werden gebruikt maar nu geen dienst meer doen.

Kort samengevat houdt de regeling in dat bij de sloop van 1.000 m² stalruimte en bij het voldoen aan de voorwaarden, er één burgerwoning met bijgebouw voor mag worden teruggebouwd. U verkrijgt hiervoor een bouwrecht, ook wel bouwtitel genoemd.

De woning met bijgebouw mag worden gebouwd op een door de betreffende gemeente goed bevonden locatie. Dit betreft veelal locaties in een kernrandzone gebied of een bestaand bebouwingslint waar reeds bebouwing aanwezig is.

Wij zijn volledig op de hoogte van deze ontwikkelingen en de daarbijbehorende wet- en regelgeving. Staal Makelaars kan u begeleiden bij de procedure met zowel de gemeente als overige instanties voor het slopen van stallen en het verkrijgen van een bouwrecht.

In een persoonlijk gesprek informeren wij u graag over de mogelijkheden inzake de Ruimte voor Ruimte regeling.

AGRO financieringen

Een AGRO financiering is een financieringsvorm die specifiek is gericht op de agrarische sector. Het doel van deze financiering is om boerenbedrijven te ondersteunen bij het realiseren van hun plannen en het verbeteren van hun bedrijfsvoering. Dit kan bijvoorbeeld gaan om investeringen in machines, gebouwen of landbouwgrond.

Een AGRO financiering kan worden verstrekt door verschillende partijen, zoals banken, overheidsinstanties of speciale fondsen voor de agrarische sector. De voorwaarden en mogelijkheden van een AGRO financiering kunnen sterk variëren, afhankelijk van de aanbieder en het doel van de financiering.

Een belangrijk aspect van een AGRO financiering is dat deze vaak specifiek is afgestemd op de sector en de bijbehorende risico's en uitdagingen. Zo kan er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met seizoensinvloeden of fluctuaties in de prijzen van landbouwproducten.

Het afsluiten van een AGRO financiering kan voor boerenbedrijven een belangrijke stap zijn in het realiseren van hun groeiambities en het verbeteren van hun financiële positie. Het is echter ook belangrijk om goed te kijken naar de voorwaarden en risico's van de financiering, zodat er weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen.

Meer informatie?